Adatkezelés

 

Adatvédelem

A Strandtorolkozo.hu webshop üzemeltetését a Filomania Kft. végzi.

A FILOMANIA KFT.  ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

1. ADATKEZELŐ

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat) a Filomania Kft., székhelye 2089 Telki, Szellő utca 52., képviseli Bárkovits Péter ügyvezető, e-mail címe info@strandtorolkozo.hu, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett, a http://www.strandtorolkozo.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alapján az Info tv. valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete rendelkezései szerint kezeli. Figyelembe veszi az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit, valamint a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is.

A Felhasználó jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat szerint kezelje adatait. Jelen szabályzat 6. pontjánál ismertetjük a Felhasználó ezen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával tett nyilatkozata részleteit, kérjük, olvassa el részletesen. 

3. MÓDOSÍTÁS

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat megváltoztatásáról a Weboldal regisztrált Felhasználói részére a Weboldal használatánál megadott elérhetőségek egyikén keresztül is küldhet értesítést.

A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik a Weboldal használatához szükséges internetes hozzáféréssel és a Weboldalt rendszeresen ellenőrzi. Felhasználó kijelenti, hogy az általa a Regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárul. 

4. FELHASZNÁLÓK KÖRE

A Felhasználó a Weboldalon egy alkalommal, egyféle módon regisztrálhat (a továbbiakban: Regisztráció). A Regisztráció során megadott adatai alapján a regisztrált Felhasználó igénybe veheti a Weboldalon nyújtott, Weboldal használatát szabályozó felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szerződés) szerinti szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások). A Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó vagy a Regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó is a jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el azzal, hogy a Felhasználó a Weboldalt információ szerzés céljából felkeresi és/vagy az oldalra belép, és ott további tevékenységével a Weboldalt használja.

A jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alapján regisztrált Felhasználó az lehet, aki a Regisztráció során szükséges adatokat megadta és a jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 6. pontjában foglalt nyilatkozatokat (a továbbiakban együttesen: Nyilatkozatok) a Weboldal használata előtt megtette, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadta el a rá vonatkozó Szerződés, valamint a jelen Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseit.

 • A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy Felhasználók és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználók hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges, ezért az ő sikeres Regisztrációjuk vagy Szolgáltatás használatuk előfeltétele a törvényes képviselő beleegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése a Weboldal használatához.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes természetes személy Felhasználó Regisztrációját és Weboldal használatát ennek megfelelően az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely a Felhasználó tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az Adatkezelő kérésére bármikor az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja.

 • A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) Felhasználó a Weboldalon önállóan nem regisztrálhat, nyilatkozatokat nem tehet – nevében törvényes képviselője (általában a szülő) regisztrálhat és tehet jognyilatkozatokat és a Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget.

5. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja, hogy meghatározza a Felhasználó 8. pont szerinti és az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját. Ezen túl az is cél, hogy biztosítsa az Info tv.-nek és a GDPR adatkezelési szabályok és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását. 

6. FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA

A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy

 • teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot
 • az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el
 • önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adat kezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a GDPR Rendelet és a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. 

A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával együtt megismerte és elolvasta a Szerződés rendelkezéseit, amelynek elfogadása a Regisztráció érvényességének és a Weboldal használatának feltétele. A Felhasználó kijelenti, hogy a Regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik. A Felhasználók azt is kijelentik, hogy a Felhasználói Fiókjukat tudomásukkal használó egyéb Felhasználók Felhasználói tevékenységéért a felelősséget vállalják, és teljes mértékben helytállnak az Adatkezelő felé. 

Cookie-k

Az Adatkezelő a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus, a felhasználó számítógépén rögzülő és előre meghatározott érvényességi ideig tárolt információ csomagokat, azaz sütiket vagy cookie-kat használhat a Szolgáltatásokhoz és a Weboldalhoz.

Az Adatkezelő által használt sütik fajtáiról, működésükről és letiltásuk lehetőségeiről az „Anonim Felhasználó azonosító (cookie) elhelyezése” pontban olvashat bővebben.

A Felhasználó kijelenti, hogy megértette az Adatkezelő tájékoztatását és ennek megismerése után hozzájárul, hogy a cookie-kat a Szolgáltatások igénybevételéhez használt végberendezésén (eszközén) az Adatkezelő egy (1) évig elhelyezze, továbbá hozzájárul az ehhez kapcsolódó adatkezeléshez. A Felhasználó hozzájárulását a cookie-k letiltásával természetesen bármikor visszavonhatja.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása műszaki kihatással lehet arra, hogy az Adatkezelő a továbbiakban mennyiben tudja teljesíteni az egyes Szolgáltatásokat az adott Felhasználó részére. 

7. ADATKEZELÉSI CÉLOK

A Felhasználók személyes adatait az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme és a Szerződésben foglaltaknak a teljesítése, a Szolgáltatások továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése érdekében kezeli. 

Az Adatkezelő a Felhasználó adatait az alábbi célok érdekében és figyelembevételével kezeli:

 • a Felhasználó védelme

A rendszerüzeneteket minden Felhasználó számára elküldi az Adatkezelő, az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a Szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel

 • az Adatkezelőnek a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének támogatására, ideértve különösen:
 • a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítését
 • a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítését, lebonyolítását
 • az Adatkezelő tevékenységének támogatását
 • A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó promóciós célokat

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználó hozzájárulása birtokában küld reklám vagy promóciós célú e-mailt, hírlevelet és biztosítja az ezekről történő leiratkozás lehetőségét.

 • hírlevél küldése (külön, kifejezett hozzájárulás alapján)
 • ajándékakciókon, nyereményjátékokon való részvétel (külön, kifejezett hozzájárulás alapján)
 • termékek/szolgáltatások ajánlása (külön, kifejezett hozzájárulás alapján)

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

A kezelt adatok köre azonosítószám, dátum, időpont weboldal címe, a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (pl. a banner kattintások számának követése) a Felhasználó számítógépének beállításától függően a Felhasználó eszközével, az általa használt böngészővel, operációs rendszerrel kapcsolatos adatok a Felhasználó számítógépének IP címe, Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, a Felhasználó földrajzi helyzete
Az adatkezelés célja
 1. a Weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevétele, nyújtása, fenntartása, védelme, kontrollja, Szolgáltatások továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése, a Felhasználóra optimalizált szolgáltatás
 2. a Felhasználó védelme
 3. az Adatkezelőnek a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységének támogatása, ideértve különösen:
 • a Weboldalra feltöltött tartalmak megjelenítését
 • a Weboldalon indított vagy kezdeményezett aktivitások előkészítését, lebonyolítását,
 • az Adatkezelő tevékenységének támogatását
 • a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó promóciós célokat (hírlevél, ajándékakciók, nyereményjátékok)
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama A Google Analytics szabályozása szerint
 • Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.
 • Adatkezelő külső hirdető cégeket is használhat hirdetéseinek megjelenítésére. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat a Felhasználónak a Weboldalon végzett látogatásáról (nem használhatják fel azonban a Felhasználó nevét, e-mail címét vagy telefonszámát), annak érdekében, hogy megfelelő (és a Felhasználót érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak. Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról és annak lehetőségéről, hogy a külső hirdető cégek ne használhassák fel az információkat, kérjük, írjon a Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségek egyikére.

 8. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Ezért jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban bekerüljenek. 

Felhasználók azonosítása érdekében kezelt személyes adatok 

Az Adatkezelő a Felhasználók döntése alapján az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév
 • Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe
 • Felhasználó lakcíme, postacíme
 • Felhasználóneve és kódolt formájú jelszava
 • Felhasználó közvetlen telefonszáma
 • Felhasználó számlázási adatai
 • Online fizetés esetén: bankkártya adatok, bankszámlaszám
 • Felhasználó által önkéntesen megadott személyes információ (például: értesítési cím, foglalkozás, beosztás, munkahely, munkahelyének címe, érdeklődés) és egyéb adat

 

A Weboldalon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti (például nyereményjátékokhoz, promóciókhoz a Felhasználó címe vagy egyéb személyes adata, a Felhasználó születési helye és ideje meghatározott korosztállyal közölhető ajánlat esetében), azonban ezek megadása kifejezetten a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával adható meg, és az Adatkezelő a megadott személyes adatot csak a megjelölt célra és aktivitáshoz kapcsolódóan és az azokhoz szükséges ideig használja fel. Ezen adatkezelésekre is a jelen Szabályzat az irányadó. 

Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok

 • Felhasználó számítógépének IP-címe
 • a Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve
 • a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa
 • a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a banner kattintások számának követése)

Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá. 

Közösségi média

A Szolgáltató social plugin-eket is használ Weboldalán. A social plugin-ek olyan eszközök, melyek lehetőséget teremtenek a Weboldal és a közösségi oldalak összekapcsolására. A social plugin akkor aktiválódik, ha a Felhasználó rákattint. Az így létesített kapcsolat alapján a Felhasználó IP címe és felhasználói adatai az érintett közösségi oldalra továbbításra kerülnek. 

Ahhoz, hogy a Facebookon (www.facebook.com/Strandtörölközőhu-167769756586606) kapcsolatba tudjon lépni a Szolgáltatóval, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook személyes adatokat kér és kezel, a Szolgáltatónak erre nincs befolyása. További információ: http://www.facebook.com/about/privacy/.

Ha az Érintett a Facebookon keresztül kérdést intéz a Szolgáltatóhoz, az a Szolgáltató Marketing osztályára kerül továbbításra, ezzel kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatban Tájékoztató 1. pontjában talál információt.

A Szolgáltató a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“) videó-megosztó rendszerét használja videói feltöltésére.

A Szolgáltató Weboldalán beágyazott YouTube videók közvetlenül elérhetőek a Felhasználó böngészőjéből. Ezzel egyidejűleg, a Felhasználó böngészőjéből egyes adatok továbbításra kerülnek a YouTube részére, attól függetlenül, hogy a Felhasználó rákattint-e a videóra. A Szolgáltatónak nincs befolyása a YouTube által ilyen módon gyűjtött adatokra. A beágyazott YouTube videók a Felhasználó böngészőjében letilthatóak.

Linkek

Lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Tájékoztató csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

A Felhasználók/Előfizetők által tett hibabejelentésekkel kapcsolatos adatok

Adatkezelő a hibabejelentésekkel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:

 • vevőszám vagy licenckód vagy online regisztrációs kód vagy cégnév és cím, illetve kapcsolattartó vezetékneve és keresztneve;
 • e-mail cím;
 • telefonszám. 

Fogyasztói panaszbejelentések Fogyasztói panaszbejelentések kivizsgálása érdekében

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgy. tv.) 17/A. § (5) bekezdése alapján kötelezően kezelt adatok:

 • (1) a fogyasztó neve, lakcíme;
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása;
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

Adatkezelő külső hirdető cégeket is használhat hirdetéseinek megjelenítésére. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat a Felhasználónak ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról (nem használhatják fel azonban a Felhasználó nevét, e-mail címét vagy telefonszámát), annak érdekében, hogy megfelelő (és a Felhasználót érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak. Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról és annak lehetőségéről, hogy a vállalatok ne használhassák fel az információkat, kérjük, írjon a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. Pontjában megadott elérhetőségek egyikére.

A Felhasználó által megadott e-mail címre az Adatkezelő a következő célból küldhet értesítést:

 • a szolgáltatás részét képező rendszerüzenetek küldése;
 • regisztráció és annak jóváhagyási visszaigazolása és Felhasználói Fiókkal kapcsolatos információk küldése, illetve adatfrissítés céljából;
 • szolgáltatással kapcsolatos emlékeztetők;
 • válaszok kért információkra, szolgáltatással kapcsolatos információk;
 • hírlevél; (külön, kifejezett hozzájárulás alapján);
 • promóciós ajánlatok. (külön, kifejezett hozzájárulás alapján);

A rendszerüzeneteket minden Felhasználó számára elküldi az Adatkezelő, az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a Szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel.

Az Adatkezelő minden reklám vagy promóciós célú e-mail esetén – amennyiben küld ilyet a Felhasználónak – biztosítja az ezekről történő leiratkozás lehetőségét. A leiratkozás után ezeket a Felhasználó már nem kapja meg. 

Regisztrációs formanyomtatványok, megrendelőlapok:

 • Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (regisztráció típusától függően nevet, születési nevet, születési helyet, időpontot, anyja nevét, nemet, okmányazonosítót, e-mail címet) kérjük el.
 • Fizetős szolgáltatás igénybevételéhez, szolgáltatás megrendeléséhez olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a bankkártya száma. Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítésének, lezárásának elősegítése, illetve az értesítési kötelezettségek szerződésszerű teljesítése miatt van szükség.

Hírlevél

Az Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatást is üzemeltet a Weboldalon. Ha a Felhasználó szeretne a Szolgáltatások igénybevételével, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal, szakmai hírekkel kapcsolatos hírlevelet kapni, kizárólag azt az e-mail címet kéri el az Adatkezelő a Felhasználótól, amelyre a hírlevelet várja. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat.

A Felhasználók jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevele útján saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein. Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon esetlegesen felkínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, a hírlevélben és a Weboldalon megjelölt módon, illetve az Adatkezelőnek a jelen Szabályzat 1. pontjában megjelölt elérhetőségére küldött e-mail vagy postai üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét.

Promóciós ajánlatok küldése, direktmarketing

A Felhasználók számára – kifejezett hozzájárulásukra– bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldhetünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról. Ennek érdekében kezeljük a Felhasználók e-mail címét, nevét és postacímét. Amennyiben a Felhasználók nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják az Adatkezelőnél a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken. 

Értesítés regisztráció megtörténtéről, szolgáltatások tartalmának változásáról

Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött Szolgáltatások területén az új Felhasználónak egy első üdvözlő üzenetet küldünk a megadott e-mail címre, melyben a Szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk (aktiválókód). Az aktiválókód segítségével történt aktiválás után is értesítjük a Felhasználót (visszaigazolás). Amennyiben valamely Szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk a Felhasználók számára, akkor a Felhasználói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve e-mail értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatásértesítéseket minden Felhasználó számára elküldjük, az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel.

A Felhasználó a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa feltöltött adatokat, amennyiben nyilvánosként lettek feltöltve, a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 6. pontjában megadott, Nyilatkozatban foglalt egyedi, tájékozott és önkéntesen megadott határozott hozzájárulása, illetve a jelen bekezdésben foglalt hozzájárulása alapján a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye a Weboldalon. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját Adatvédelmi és Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli. A Felhasználó jelen hozzájárulása alapján az Adatkezelő jogosult arra, hogy a nyilvánosként megadott adatokat a Weboldalhoz, illetve az Adatkezelő tevékenységéhez, illetve működéséhez kapcsolódó promóciós célokra felhasználja.

A Szolgáltatások használata során naplófájlban rögzítésre kerülő személyes adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Felhasználó a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Szolgáltatások működtetéséhez szükséges anonimizált statisztikai adatgyűjtést végezzen. A Felhasználó megtilthatja adatainak ilyen célú felhasználását a 14–15. pontban foglaltak szerint.

A Felhasználó egyedül felelős az általa önkéntesen és célzottan az Adatkezelőnek továbbított személyes és egyéb adatokért, akár sajátjai, akár harmadik személy adatai, és azok továbbításáért, ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt mentesíti, és harmadik személy felé helytáll minden, ilyen továbbításból vagy a jóváhagyások be nem szerzéséből eredő vagy azzal kapcsolatos igénnyel szemben.

A Felhasználók adataikat a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. pontjában megadott elérhetőségek egyikén módosíthatják.

Az Adatkezelő a Felhasználói adatbázist és a Szolgáltatások megszemélyesítési alrendszerét összekötheti. E személyre szabott Felhasználói élmény fokozása érdekében szükséges. 

9. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS MÓDJA

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 7. pontjában meghatározott célok érdekében és a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 10. pontjában meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az Info tv. 5. § (1) bekezdése és a GDPR Rendelkezései, valamint a hatályos jogszabályok alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelő jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal meghatározott adatkezelésének jogalapját. 

10. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a Regisztráció törlésétől) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Felhasználó kiléte visszakereshető maradjon, és az Adatkezelő szükség esetén érvényesíthesse a Felhasználóval szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét. Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig megőrzi.

Az Info tv.-nek és a GDPR Rendelkezéseknek megfelelően, ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, akkor az Adatkezelő a felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például szerződés teljesítése, vagy az Adatkezelő valamely jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés) vagy az Adat kezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

11. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-a valamint a GDPR Rendelkezés szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Szolgáltatásoknak ún. felhőalapú (cloud) alkalmazások is a részei lehetnek. A felhőalkalmazások jellemzően nemzetközi, illetve határokon átnyúló természetűek, és pl. az adattárolás céljait szolgálják, amikor nem a Felhasználó számítógépe/vállalati számítóközpontja az adattároló, hanem egy, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont. A felhőalkalmazások fő előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak. Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, mindent megtesz, hogy azokkal a Felhasználók adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze. 

Linkek

Lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési szabályokat. Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie. 

12. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

Amennyiben az Adatkezelő az általa üzemeltetett oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a felhasználót nem hozhatja.

A Felhasználó jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy elfogadja azt, hogy az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az Adatkezelő megbízással átadhatja az alábbi területen működő, általa kiválasztott személyek és társaságok számára:

 • adatfeldolgozás,
 • számlázás,
 • könyvelés,
 • követelések kezelése,
 • kézbesítés,
 • marketing,
 • valamint a jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy kizárólag az adott munkafolyamathoz szükséges adatokat adja át.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által működtetett webáruházban vásárolt terméket a PayPal online fizetési rendszeren át kívánja kifizetni, a Felhasználó kifejezett, egyedi hozzájárulása alapján az következő személyes adatai kerülnek továbbításra a PayPal rendszert üzemeltető PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) "PayPal" részére: felhasználónév, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím. A hozzájárulás alapján a Felhasználó elfogadja a PayPal Általános Szerződés feltételeit (https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/useragreement-full). Az átadásra került személyes adatokat a Paypal saját adatvédelmi szabályzata alapján kezeli (https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/useragreement-full). 

A Felhasználó az Adatkezelő által működtetett webáruházban vásárolt termék(ek) kiszállításának módját megválaszthatja, és hozzájárul, hogy Adatkezelő a nevét és szállítási címét az átvétel választott módja szerinti cégnek átadja.

 • Házhozszállítás választása esetén az Adatkezelő a Magyar Posta zRt-nek, (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszáma: 01-10-042463, Adószáma: 10901232-2-44) adja át a megnevezett adatokat.

E hozzájárulás alapján a felhasználó elfogadja a választott kiszállító saját Általános Szerződésének feltételeit.

A Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából Adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt Személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított Személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A személyes adatokat a fentiek szerint átvevők az Adatkezelőnek biztosítanak szolgáltatásokat és elsősorban Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térségben működnek helyileg. Ezek a személyek az Adatkezelő utasításai szerint járnak el az adatokkal, és nem használhatják fel ettől eltérő célra az adatokat, illetve őket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

Az Adatkezelő a Felhasználói adatbázist és a Szolgáltatások megszemélyesítési alrendszerét összekötheti. Ez a személyre szabott Felhasználói élmény fokozása érdekében szükséges. Kérjük, hogy olvassa el az „Adatbiztonság” és az „Anonim Felhasználó-azonosító (cookie) elhelyezése” szakaszokat is az adattovábbítás tekintetében! 

13. ANONIM FELHASZNÁLÓ-AZONOSÍTÓ (COOKIE) ELHELYEZÉS

Saját cookie-k elhelyezése

Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Ez a jelsorozat önmagában nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. Erre azért van szükség, hogy a felhasználókat a cégek testreszabott kiszolgálásban részesíthessék, egyedileg azonosítva ügyfeleik szokásait, igényeit, azaz többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, valamint felkínálhassák ügyfeleiknek a testreszabási lehetőségeket. Ezért az olyan Felhasználói tevékenységek, mint például relevancia, ajánló, keresések, megnyitások, legfontosabb és leggyakrabban használt funkciók adatainak gyűjtésére és követésére használunk anonim azonosítókat.

Flash cookie-kat arra használunk, hogy például megmondja nekünk, hogy a Felhasználó járt-e már valaha a weboldalunkon illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik a Felhasználót a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik a Felhasználó által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják a Felhasználót személy szerint beazonosítani.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a Szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

Harmadik fél cookie-jainak elhelyezése

A Weboldal a Google, Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) (a továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: Google Analytics) webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics is „sütiket” (cookies), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a Honlap használatának elemzését. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót és a Felhasználó a Szerződés elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (ideértve az Ön IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak továbbításához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó által történő használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google felelős a fent meghatározott adattovábbítás és -feldolgozás jogszerűségéért és az azokkal kapcsolatos károkért, igényekért. Amennyiben kérdése, kérése merülne fel a fentiekkel kapcsolatosan, a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. pontjában meghatározott e-mail címen érhet el minket.

Az Adatkezelő a Felhasználóknak küldött hírlevelében vagy egyéb szolgáltatásainál követő azonosítókat (tracking ID) is használhat a felhasználói szokások szolgáltatásfejlesztési célú nyomon követésének céljára:

Az Adatkezelő a hírlevelek kiküldéséhez az AcyMailing hírlevélkiküldő rendszert használja. Bővebb információ: https://www.acymailing.com/.

14. FELHASZNÁLÓK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését. A személyes adatok kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat az érintettek a Regisztráció során megadott e-mail címekre megküldött értesítés útján gyakorolhatják. A Felhasználó tájékoztatásra irányuló, illetve törlés iránti kérelmét e-mailben a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. pontjában található e-mail címre juttatja el.

Tájékoztatás

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Info tv. 14. § a) pontja és a GDPR Rendelkezései alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, arról, ha a Felhasználó adatait a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 7. pontjának utolsó bekezdése szerint kezeli és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. pontjában található e-mail címre kérjük eljuttatni, amire harminc (30) munkanapon belül választ kap az érintett. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti. A tájékoztatás a 10. pontban meghatározott adatkezelési időtartamon belül lehetséges.

Törlés

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó kéri. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában vagy jogszabályi, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy a Felhasználóval kötött és még hatályos Szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza (például képfelvétel), a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti a felvétel teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban a felvétel csak a törlést kizáró célra használható fel. A törlést az Adatkezelő költségmentesen végzi.

A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. pontjában található e-mail címen jelzi az Adat kezelőnek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított harminc (30) napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a Regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. A törlés minden esetben költségmentes.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti.

Zárolás

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Megjelölés

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő harminc (30) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

15. TILTAKOZÁSI JOG ÉS JOGORVOSLATI JOGOK 

Tiltakozási jog

A Felhasználó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el);
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen – a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogérvényesítés

A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 2. pontjában megjelölt adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A perre az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv., valamint a Ptk. tartalmazza.

Korlátozottan cselekvőképes személyeknek a Weboldal igénybevételéhez megadott adatait törvényes képviselőjük az Adatkezelőhöz intézett ez irányú írásos igénylés után megtekintheti, és élhet a Felhasználók adatkezeléshez kapcsolódó jogaival, feltéve, hogy törvényes képviselői mivoltát az Adatkezelőnek hitelt érdemlő módon bizonyította. Cselekvőképtelen Felhasználók adatkezelésre vonatkozó jogait törvényes képviselője gyakorolja, kötelezettségeit ő teljesíti. 

16. AZ ADATALANYT VÉDŐ TOVÁBBI GARANCIÁK

Minden Felhasználónak joga van arra, hogy tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről; ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák. 

17. ADATKEZELŐNÉL KIJELÖLT, ADATVÉDELEMÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Felhasználó részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában az Adatkezelőnél az adatvédelemért felelős, kijelölt személy nyújt segítséget a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. pontjában található e-mail címen keresztül. 

18. EGYÉB

A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vállalkozáscsoport minden olyan tagja, amelynek az Adatkezelő közvetve vagy közvetetten legalább 50%-os tulajdonosi részesedésen keresztül tagja, vagy az Adatkezelő eszközei egészének vagy jelentős részének felvásárlója, a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban biztosított jogok és kötelezettségek tekintetében az Adatkezelő kedvezményezettjének/engedményesének minősül. Az ilyen vállalkozások jogosultak a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt vagy jogosultságot tartalmaznak. A Felhasználó a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglalt jogait és kötelezettségeit nem jogosult harmadik személyre átruházni vagy engedményezni.

2018. május 21.